Estrutura

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia estrutúrase da seguinte maneira:

Asemblea Xeral

É o órgano de goberno da Plataforma de Infancia xunto coa Xunta Directiva, e constitúe, en definitiva, o seu órgano soberano.

Está composta por todas as organizacións socias e os integrantes da Xunta Directiva.

Os seus acordos obrigan a todos os seus membros.

Entre as principais funcións da Asemblea Xeral atópase: definir a política xeral da POIG

 • Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.
 • Examinar e aprobar as memorias anuais de actividades, as contas e os orzamentos da plataforma.
 • Aprobar ou rexeitar as propostas das entidades membro de acordo coas actividades previstas dentro do plan estratéxico e o plan operativo anual.

Xunta Directiva

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia estáxestionada e representada por unha Xunta Directiva, constinutida por representantes das entidades membro que, de forma voluntaria, asumen esta misión.

As funcións principais dos seus membros son: executar os acordos da Asemblea Xeral; asumir con carácter colexiado a representación institucional; dirixir e coordinar as comisións e grupos de traballo creados pola Asemblea Xeral e por ela mesma; elaborar e remitir á Asemblea Xeral o borrador da Memoria Anual de Actividades, da Memoria económica e dos orzamentos da Plataforma; e dirixir a xestión dos recursos económicos da Plataforma.

Na actualidade a Xunta Directiva da POIG está constituída por:

 • Presidencia: Mónica Viqueira Martínez (Fundación Educo).
 • Vicepresidencia: Victorino Escamilla Paz (Fundación Educativa e Social Dignidade).
 • Secretaría Xeral: Julio Barreiro González (Asociación Arela).
 • Tesourería: Xesús Vilas Otero (Federación Centros Xuvenís Don Bosco).
 • Vogalía: Andrea Rodríguez Rodríguez (Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas).
 • Vogalía: Concepción Estévez Villar (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia – Aseia).
 • Vogalía: Manuel Noya Álvarez (Instituto galego de xestión para o Terceiro sector – Igaxes).

Entidades membro

Son o conxunto de entidades de infancia que constitúe a Plataforma de Infancia. Todas elas comparten a súa filosofía en favor da defensa, protección e promoción dos dereitos da infancia, tendo como referente os principios e disposicións da Convención sobre os Dereitos do Neno.

Na actualidade un total de 41 organizacións membro integran a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. As entidades poden representar á propia rede nalgúns espazos.

Grupos de Traballo

Todas as organizacións membro poden participar naqueles grupos de traballo que desexen, podendo designar a unha ou varias persoas para a súa participación.

Actualmente, os grupos de traballo da POIG son:

Secretaría Técnica

Constitúe o órgano de execución das decisións da Xunta Directiva.

Entre outras funcións e tarefas, a Secretaría Técnica encárgase de: atender ao público e ás entidades membro; comunicación da información xerada pola Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia e polos seus membros; apoio ao funcionamento e ás actividades das comisións de traballo, xestionando a información que xeren; administración e xestión do uso da sede social; xestión e execución dos programas e actividades; execución do orzamento e tamén das tarefas; e apoio nas relacións institucionais.

Na actualidade a Secretaría Técnica da POIG está constituída por Inés Salteiro Leis, responsable da mesma, Jonás Candalija, técnico de Comunicación e Redes y por Carla Rodríguez, técnica de Participación e Voluntariado.

Para calquera dúbida ou cuestión sobre a POIG, podes poñerte en contacto no seguinte correo: secretariatecnica@infanciagalicia.org

Espazos regrados

Existen espazos non reglados da Plataforma de Infancia estatal na que tamén participa a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.

Na actualidade están en funcionamento:

 • Mesa Territorial: Espazo para coordinar e intercambiar información entre as plataformas territoriais de infancia e a propia Plataforma de Infancia.
 • Foro de representantes: Un espazo que se adoita reunir trimestralmente para valorar e debater os representantes das entidades da POI, sobre as principais accións estratéxicas da entidade.