DESCARGAR EN PDF

A QUEN SE APLICA A CONVENCIÓN

Artigos 1 e 2

A Convención vai dirixida a todos os repaces e rapazas que teñan menos de 18 anos; é dicir, a quen non alcanzase a maioría de idade.

Diríxese a todos os rapaces e rapazas, independentemente da súa cor, sexo, idioma, nacionalidade, orixe étnica e social, relixión, opinións políticas, discapacidade ou calquera outra circunstancia e condición.

PROTECCIÓN CONTRA A DISCRIMINACIÓN

Artigo 2

Os rapaces e rapazas que son discriminados ou intimidados por razón da súa cor, sexo, idioma, nacionalidade, orixe étnica, posición da súa familia, actividade, opinións ou relixión telen dereito a ser protexidos.

INTERESE SUPERIOR DOS MOZOS E MOZAS

Artigo 3

Cando os tribunais, autoridades ou outros órganos decidan sobre asuntos que afecten os mozos e mozas deben actuar sempre tendo en conta os seus intereses.

COMO DEBEN APLICARSE OS DEREITOS

Artigo 4

Os Estados que ratificaron esta Convención deben velar para que as leis e normas se adecúen á Convención.

Deben adoptar as medidas necesarias para que se cumpran estes dereitos.

AXUDA INTERNACIONAL

Artigo 4

Se un país non dispón de recursos suficientes para poder cumprir as esixencias da Convención, debe obter axuda a través da cooperación internacional.

RESPONSABILIDADES DOS PAIS

Artigo 5, 18, 26 e 27

Tanto a nai como a pai teñen responsabilidades comúns na educación e no desenvolvemento dos seus fillos. Sempre deben ter en conta o interese destes.

Os pais deben axudar aos seus fillos para que comprendan e exerzan os seus dereitos.

O Estado debe restectar e apoiar os pais e as persoas e institucións que teñen responsabilidades coa infancia e a súa educación.

O Estado debe garantir que os fillos de pais traballadores poidan beneficiarse de servizos de gardería.

O Estado debe asegurar tamén que as institucións e servizos destinados ao coidado dos rapaces e rapazas traballen de acordo co establecido na Convención.

DEREITO Á VIDA

Artigo 6

Todos os rapaces e rapazas teñen dereito á vida. O Estado debe facer todo o posible para asegurar o seu crecemento e desenvolvemento.

DEREITO AO NOME E Á NACIONALIDADE

Artigo 7 e 8

Inmediatamente despois de naces, o neno ou a nena deberá ser inscrito/a nun rexistro. Tamén ten dereito a recibir un nome e a adquirir unha nacionalidade. Na medida do posible ten dereito a coñecer os seus pais e a ser coidado por eles.

Ninguén ten dereito a arrebatarlle estes dereitos.

PAIS E FILLOS

Artigos 9, 10 e 11

Os rapaces e rapazas non deben ser separados dos seus pais, excepto cando iso se realice no seu beneficio.

Se os rapaces ou rapazas viven separados dos seus pais, teñen dereito a velos e a manter un contacto directo na medida do posible. Este dereito tamén se mantén aínda que algún dos pais viva noutro país.

Se o pai ou a nai, ou ambos, se atopan encarcerados, foron expulsados ou faleceron, o adolescente ten dereito a saber onde están e que lles pasou.

Non se pode trasladar ilicitamente a ningún rapaz ou a mantelo nun país estranxeiro contra a súa vontade ou a dos seus pais.

DEREITO Á LIBERDADE DE EXPRESIÓN, OPINIÓN E RELIXIÓN

Artigos 12, 13 e 14

Os rapaces e rapazas teñen dereito a expresar as súas opinións e a que os teñan en conta nos asuntos que lles afectan. Deben ter a liberdade para falar. Teñen dereito a buscar, recibir e dar todo tipo de información e ideas. Teñen tamén dereito a expresarse oralmente, por escrito, a través da pintura, da música ou de calquera outra forma mentres non molesten ou ofendan a outras persoas.

As opinións, os pensamentos e as crenzas relixiosas dos rapaces e as rapazas deben ser respectados.

DEREITO A ASOCIARSE

Artigo 15

Os rapaces e rapazas teñen dereito a crear asociacións, a ser membros delas e a celebrar reunións pacíficas, mentres non vaian en contra da liberdade e os dereitos doutras persoas.

DEREITO Á INTIMIDADE

Artigo 16

Ningún rapaz ou rapaza debe sufrir ataques arbitrarios ou ilexítimos na súa vida privada, familiar ou no seu fogar. As súas cartas e escritos perténcenlle. Tampouco debe sufrir ataques na súa honra ou reputación.

Os rapaces e rapazas teñen dereito a que a lei os protexa de actuacións ou ataques deste tipo.

DEREITO Á DIVERSIDADE DE INFORMACIÓN

Artigo 17

O Estado debe asegurar que os rapaces e rapazas teñan acceso a unha información de calidade procedente da prensa, os libros, a radio, a televisión ou outros medios a fomentar a produción e difusión de libros adecuados.

O Estado debe promover que os rapaces e as rapazas cuxo primeiro idioma sexa distinto do oficial reciban informacións e dispoñan de materiais de calidade na súa lingua.

PROTECCIÓN CONTRA O MALTRATO, ABUSO E EXPLOTACIÓN

Artigos 19, 34 e 39

Ningún pai, nai ou adulto ten dereito a maltratar os rapaces e rapazas. O Estado debe adoptar todas as medidas que sexan necesarias para protexelos de calquera maltrato, explotación e abuso. Tamén debe intervir cando os pais e nais non coidan os seus fillos ou fillas ou son incapaces de facelo.

Os rapaces e as rapazas que foron vítimas de abandono, abuso ou tortura ou tomaron parte en conflitos armados teñen dereito a recibir unha axuda especial.

Teñen dereito a integrarse nun ambiente onde se lles devolva a súa autoestima e a súa dignidade.

FOGARES DE ACOLLIDA E ADOPCIÓN

Artigos 20 e 21

Os rapaces e as rapazas que nas súas casas sexan maltratados deben ter a oportunidade de ser adoptados cando iso se faga no seu beneficio.

REFUXIADOS

Artigo 22

Os rapaces e rapazas que se viron forzados a abandonar o seu país, sós ou coa súa familia, teñen dereito a ser protexidos e a recibir axuda no país de acollida. Deben poder gozar de todos os seus dereitos.

Os que foron forzados a abandonar o seu país ser a súa familia deben obter a axuda necesaria para reunirse con ela.

Se fose imposible atopar a súa familia, proporcionaráselles un fogar digno.

DISCAPACIDADE E AXUDAS ESPECIAIS

Artigo 23

Os rapaces e as rapazas con discapacidade teñen dereito a vivir de forma que poidan valerse por si mesmos e participar activamente na sociedade.

Deben recibir axudas especiais e educación. Se os pais non tivesen recursos suficientes, o Estado debe proporcionar estas axudas.

DEREITO Á SAÚDE

Artigo 24

Os rapaces e as rapazas teñen dereito a gozar do máis alto nivel posible de saúde e a recibir unha atención sanitaria adecuada.

Teñen dereito a poder alimentarse, a beber auga potable e a ser protexidos dos perigos da contaminación medioambiental.

Os rapaces, rapazas e os seus pais e nais deben ser informador sobre coidados médicos infantís, nutrición, hixiene, salubridade medioambiental e sobre o modo de evitar accidentes.

INTERNAMENTO

Artigo 25

Os rapaces e as rapazas que foron acollidos polas autoridades para a súa atención, protección ou tratamento da súa saúde teñen dereito a unha revisión periódica do estado de seu internamento.

DEREITO Á EDUCACIÓN

Artigo 28

Os rapaces e rapazas teñen dereito á educación básica gratuíta e ao asesoramento e orientación profesionais.

Débeselles facilitar a educación superior.

Débese fomentar a asistencia ao centro educativo e a terminación dos estudos.

Os Estados que ratificaron a Convención deben colaborar con outros países para que os rapaces e rapazas de todo o mundo teñan a oportunidade de asistir ao colexio e recibir unha educación de calidade.

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN

Artigo 29

A educación debe ter como obxectivos:

a) Que o alumnado poida desenvolver a súa personalidade e capacidades.

b) Ensinar o respecto polos dereitos humanos, as liberdades e os principios das Nacións Unidas.

C) Desenvolver o respecto pola identidade cultural do alumnado.

d) Preparar o alumnado para unha vida responsable nunha sociedade libre, con espírito de entendemento, paz, tolerancia, igualdade de sexos e amizade entre as persoas.

e) Ensinar o respecto ao medio ambiente.

DEREITO Á SÚA PROPIA CULTURA

Artigo 30

Os rapaces e as rapazas que pertencen a unha minoría ou son indíxenas teñen dereito a gozar da súa propia vida cultural, a practicar a súa relixión e a usar a súa lingua.

DEREITO AO DESCANSO E AO LECER

Artigo 31

Todos os rapaces e rapazas teñen dereito ao descanso, ao lecer, ao xogo e ás actividades recreativas adecuadas á súa idade. Teñen dereito a participar libremente na vida cultural e artística.

O Estado debe respectar e promover este dereito.

PROTECCIÓN CONTRA O TRABALLO PREXUDICIAL E A EXPLOTACIÓN

Artigos 32, 34 e 36

Ningún rapaz ou rapaza debe ser forzado a realizar un traballo que prexudique a súa saúde ou desenvolvemento.

Deben existir normas que establezan a idade permitida para realizar diferentes tipos de traballo e horarios laborais.

Os rapaces e rapazas deben ser protexidos da explotación, sa prostitución e doutras prácticas sexuais ilegais. Tamén se debe impedir a súa utilización en espectáculos ou en materiais pornográficos.

O Estado debe protexer os rapaces e as rapazas de calquera outro tipo de explotación que poida prexudicalos.

PROTECCIÓN CONTRA AS DROGAS

Artigo 33

O Estado debe adoptar medidas adecuadas para protexer os rapaces e as rapazas do uso das drogas, da súa produción e tráfico.

PROTECCIÓN CONTRA O TRÁFICO DE MENORES

Artigo 25

O Estado debe tomar as medidas necesarias para impedir o secuestro, a venda ou o tráfico de menores.

MENORES INFRACTORES

Artigo 40

O rapaz ou rapaza que cometeu un delito debe ser tratado con dignidade. Este tratamento debe tender a inculcarlle o respecto polos dereitos humanos e as liberdades doutros. Tamén debe recibir axuda para a súa reintegración na sociedade .

Nesta situación, o rapaz ou a rapaza ten dereito a que se lle garanta:

  • A súa presunción de inocencia ata que se probe o contrario.
  • Que non vai ser obrigado a testificar ou a confesarse culpable.
  • O dereito a un avogado independente que o defenda nos xuízos.
  • O asesoramento gratuíto dun avogado/a cando sexa necesario.
  • O pleno respecto á súa intimidade durante todo o proceso.

O Estado debe establecer unha idade mínima antes da cal non pida considerarse que os rapaces e as rapazas teñen capacidade para cometer delitos.

Os que cometeron delitos deben recibir orientación para o desenvolvemento do seu benestar e a súa integración na sociedade.

CASTIGO E PRISIÓN

Artigo 37

Ningún rapaz ou rapaza debe ser sometido a torturas nin a outro tipo de medidas ou tratos degradantes. A pena capital ou o ingreso nun centro non se aplica aos delitos cometidos por persoas menores de 18 anos.

Ningún rapaz ou rapaza debe ser sometido a torturas nin a outro tipo de medidas ou tratos degradantes. A pena capital ou o ingreso nun centro non se aplica aos delitos cometidos por persoas menores de 18 anos.

Ningún rapaz ou rapaza deberá verse privado da súa liberdade de forma ilegal ou arbitraria. A detención ou ingreso dun menor de 18 anos deberá realizarse de acordo coa lei e serán utilizados como último recurso e durante o tempo máis durto posible.

Os que sexan privados da súa liberdade deben ser tratados con dignidade. Teñen dereito a manter contacto coa súa familia por medio de comunicacións e visitas, a recibir asistencia xurídica e doutro tipo co fin de poder defenderse ante un tribunal e a que se decida rapidamente sobre esta decisión.

PARTICIPACIÓN E PROTECCIÓN EN CONFLITOS ARMADOS

Artigo 38

Os rapaces e rapazas deben ser protexidos da mellor forma posible nos conflitos armados.

O Estado debe garantir que ningún menor de idade participe directamente nas hostilidades.

INFORMACIÓN E DIFUSIÓN DA CONVENCIÓN

Artigo 42

A Convención debe difundirse e explicarse de forma que sexa facilmente comprensible para os rapaces, rapazas e adultos.

O Estado é responsable de dar a coñecer a Convención e explicar o seu significado.