Código Ético

1. 2 Misión, visión e valores

Visión: ao que aspiramos.

Conseguir o pleno cumprimento dos dereitos da infancia e a adolescencia, integrando o esforzo das organizacións infantís e de todos os axentes sociais.

Misión: cal é o noso propósito

Mediante o traballo conxunto das entidades sociais da Plataforma da Infancia, protexemos, promovemos e defendemos os dereitos da infancia e da adolescencia de acordo coa Convención dos Dereitos do Neno das Nacións Unidas.

Valores: o que nos identifica

1. Igualdade para todos.
2. Fomento da participación dos nenos e nenas nas distintas etapas do seu desenvolvemento.
3. Cooperación entre entidades sociais para unir esforzos na consecución dos obxectivos.
4. Compromiso profesional e ético para o correcto desempeño do noso traballo.
5. Transparencia e responsabilidade no control financeiro e na administración dos recursos.
6. Calidade na implantación de programas e servizos.
7. Sensibilidade ante acontecementos que atentan contra os dereitos dos nenos e nenas.

As nosas entidades membros complementan; pero en ningún caso substitúen o papel e a responsabilidade primordial dos gobernos en materia de promoción do desenvolvemento humano xusto e do benestar das persoas coa defensa dos dereitos humanos, das súas necesidades e da protección dos ecosistemas.

Moitas veces podemos abordar necesidades e cuestións que os gobernos e outras institucións teñen a obriga de abordar, pero necesitamos colaboración e compromiso social para mellorar as solucións. Mediante a identificación e definición destes retos dun xeito construtivo, queremos promover o bo goberno e avanzar cara á consecución dos nosos obxectivos.

A colaboración con outras organizacións, empresas, gobernos e administracións en diversas iniciativas con fins similares ou complementarios ás da Plataforma, e en diferentes contextos e localizacións territoriais, permítenos avanzar na consecución dos nosos obxectivos.

1.2. Obxectivos da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia

1. Sensibilizar á sociedade para coñecer e respectar os dereitos da infancia.
2. Desenvolver o diálogo, a colaboración e a participación en todas as organizacións públicas e privadas relacionadas co benestar da infancia e coa aplicación dos seus dereitos.
3. Impulsar políticas xerais e sectoriais que favorezan o benestar da infancia e especialmente daqueles nenos e nenas en situación de risco individual ou social.
4. Potenciar a participación e o asociacionismo da infancia.
5. Denunciar situacións de vulneración dos dereitos da infancia por parte das institucións públicas, do sector privado ou de particulares.
6. Fortalecer as estruturas democráticas e a sociedade civil mediante o apoio, creación e consolidación de plataformas, coordinadoras ou redes nacionais e internacionais de infancia.
7. Defender e promover os dereitos humanos e as liberdades fundamentais, a paz, a democracia e a participación cidadá en condicións de igualdade entre mulleres e homes, especialmente os nenos e nenas e, en xeral, a non discriminación por razón de sexo, raza, idade, cultura ou relixión, e respecto á diversidade, a través de programas, proxectos e accións de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

1.3. Que facemos

Na Plataforma de Infancia dedicamos o noso traballo ao fortalecemento dos seguintes eixos de acción:

• Impulso de políticas sociais que promovan o benestar da infancia.

Propoñémonos fortalecer a capacidade de interlocución das entidades de infancia ante as Administracións Públicas e a sociedade, para poder contribuír ao deseño de políticas orientadas ao benestar da infancia e promover que as políticas sociais contemplen os dereitos dos nenos e as nenas.

Constitúen especial obxecto da nosa atención as áreas de prevención, protección e reforma, saúde, participación infantil, medios de comunicación, TIC e educación.

• Sensibilización da sociedade para o coñecemento dos dereitos da infancia.

Conforme a un dos nosos obxectivos fundacionais, a Plataforma de Infancia comprometeuse a sensibilizar á sociedade civil para o coñecemento e o respecto dos dereitos da infancia. Co obxecto de recoñecer de forma clara aos nenos e as nenas como cidadanía de pleno de dereito e a súa consideración no deseño de políticas directamente relacionada con eles, a toma de decisións e a asignación de recursos.

As estratexias de incidencia política constitúen a principal ferramenta dirixida á sensibilización social mediante a información, formación e concienciación sobre a existencia e o grao de cumprimento dos Dereitos da Infancia, as causas das actuais vulneracións destes dereitos e as formas de transformar estas situacións. De igual modo, estas estratexias diríxense ás reivindicacións, denuncias e accións de presión en apoio á infancia #ante as diversas autoridades públicas, os centros de decisión, os grupos sociais e económicos, etc., ou mediante campañas específicas orientadas á cidadanía ou a sectores e colectivos específicos.

Igualmente significativas son a difusión das propias actividades e iniciativas propias das ONGI, individuais ou concertadas así como a coordinación con outras organizacións e redes para conseguir os obxectivos en favor da infancia.

• Construción e fortalecemento do tecido asociativo.

Na Plataforma de Infancia ofrecemos servizos e un espazo de encontro para fortalecer ás entidades membro e aos colectivos dedicados a infancia en xeral. Así tamén se trata de contribuír tanto á creación e o impulso de plataformas autonómicas de infancia dando resposta á vontade das entidades membro, como a acompañar e promover espazos de coordinación e traballo en rede en colaboración coas organizacións de ámbito autonómico.

• Articulación e promoción da participación infantil.

Na Plataforma de Infancia mostramos especial preocupación por considerar ás nenas e nenos como membros activos na sociedade, e non só obxectos de protección. Por tanto, o noso interese é fomentar a súa participación en todos os ámbitos do seu desenvolvemento como cidadás e cidadáns de pleno dereito.

1.4. O noso enfoque de dereitos

Na Plataforma de Infancia temos como marco de referencia a Convención sobre os Dereitos do Neno e tratamos de promover os dereitos das persoas menores de dezaoito anos, considerando que as nenas e nenos non deben ser tratados como obxecto de beneficencia senón como suxeitos de dereito con necesidades e intereses específicos.

É vontade decidida dos membros da Plataforma de Infancia ser axentes activos de cambio que contribúa á transformación da sociedade polo establecemento de estruturas máis xustas e equitativas: en especial, o traballo dirixido a favorecer o cumprimento dos Dereitos da Infancia.

Un dos obxectivos fundamentais das organizacións membro da Plataforma de Infancia ha de ser contribuír a reforzar e facer máis visible un movemento mundial de crítica e oposición a un sistema que produce inxustizas e desigualdades sociais e económicas crecentes que vulneran os Dereitos da Infancia.
Así pois, as actuacións das entidades membro han de basearse en prácticas coherentes dirixidas a superar esas situacións de abuso e carencia.

As actividades que, desde diferentes perspectivas, desenvolven as organizacións membro da Plataforma de Infancia para a promoción da calidade de vida da infancia e mozas menores de 18 anos inclúen: o traballo directo desde múltiples ángulos, a sensibilización social, a formación de profesionais e colectivos estratéxicos, o traballo de cooperación ao desenvolvemento ou a xestión do coñecemento e a investigación, entre outros.

2. Principios xerais

Os principios xerais son os criterios de funcionamento da Plataforma de Infancia e das entidades que a compoñen, e que deben ser asumidas por aquelas que queiran formar parte da mesma.

1. Principio do “Interese superior do neno”

As entidades membro da Plataforma de Infancia, así como a propia organización, enfocamos todo a nosa actuación de acordo con o principio do “Interese superior do neno” recolleito na CDN. Cando se detecte a existencia de situacións ou actuacións nas que non prevaleza o interese superior do neno, vulnérense os seus dereitos ou se crea que estes non están plenamente garantidos, manifestarase a nosa opinión e denuncia coa intención de potenciar un debate público que promova e defenda as medidas adecuadas para mellorar a situación da infancia.

2. Principio de autonomía

Defendemos a nosa autonomía política e financeira traballando para que os órganos de goberno das nosas organizacións así como os programas que se desenvolven e as políticas que se fomentan sexan autónomos de calquera goberno (central, autonómico ou local), de partidos políticos ou de organizacións empresariais.

En consecuencia, forma parte dos nosos compromisos promover a autonomía institucional na toma de decisións ante calquera instancia gobernamental ou intergobernamental. Neste sentido, as entidades que forman parte da Plataforma de Infancia non poden estar creadas nin suxeitas a relacións de control nin dependencia orgánica ou organizativa de ningún tipo de goberno ou instancia pública.

Do mesmo xeito, as entidades da Plataforma velarán por manter a súa autonomía ante posibles inxerencias na toma de decisións de calquera partido ou organización política, sindical, relixiosa ou empresarial. Todas as entidades socias así como a propia Plataforma deben ter un carácter apartidista máis que apolítico. Do mesmo xeito, todas as entidades que teñan vínculos directos con entidades internacionais deberán poder actuar con suficiente goberno e autonomía financeira respecto da entidade matriz, para lograr o cumprimento dos seus fins.

Con carácter xeral, calquera entidade que se crease por impulso doutra organización deberá estar xuridicamente diferenciada e contar con plenas garantías da súa independencia en canto a obxectivos, estratexias, capacidade de goberno e estrutura autónoma. Convén, nestes casos, que a vinculación con estas institucións (sociais, políticas, relixiosas ou outras) se faga explícita publicamente.

3. Principio de bo goberno

O bo goberno virá dado polo deseño dunha estrutura organizativa que inclúa os procesos de constitución dos órganos de goberno e de toma de decisións, que deberá ser clara, transparente e participativa e axustarse aos valores previamente establecidos e aos procedementos acordados.

Os voluntarios e empregados que forman parte das entidades son fundamentais para o éxito das nosas organizacións. Por iso é necesario establecer políticas internas orientadas a mellorar o seu desenvolvemento e crecemento profesional dentro da organización.

Como entidades sociais, consideramos que a participación social é un dereito humano esencial, sendo un dos compoñentes máis importantes que garante unha verdadeira cultura democrática nas organizacións.

Por outra banda, as entidades han de vixiar que todas as persoas que forman parte dos seus equipos manteñan un nivel elevado de compromiso na súa práctica profesional e persoal, asegurándose de que utilicen a información e os recursos financeiros de forma responsable e eviten os conflitos de interese.

As organizacións han de ter definida unha política de recursos humanos que inclúa os aspectos básicos do traballo así como outras políticas fundamentais como as relativas á confidencialidade da información, uso eficiente dos recursos, política de drogas, alcol, conflito de intereses e os procedementos para obxeccións e queixas.

4. Principio de legalidade

Toda a actividade das organizacións realizarase conforme ás leis e regulacións vixentes a nivel estatal ou autonómico.

Cada organización debe dispoñer dos recursos necesarios e procedementos para dar fe de que a organización está conforme coa lexislación vixente. Da mesma forma, as entidades han de dispoñer dos seguros necesarios en materia de responsabilidade civil para o desenvolvemento dos seus programas e actividades.

5. Principio de participación infantil

A participación infantil supón o exercicio dos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes a colaborar, achegar e cooperar en todos aqueles aspectos que lles afectan, permitindo o desenvolvemento da iniciativa e o fortalecemento da súa pertenza ao espazo social en que se atopa. É a única vía para asegurar o respecto das opinións dos nenos e nenas, que deben ocupar un papel activo na súa contorna.

Como organizacións de infancia temos que dar exemplo e facilitar os mecanismos necesarios para favorecer a súa participación, considerándoos como suxeitos sociais con capacidade para expresar as súas opinións e tomar as súas decisións, especialmente naqueles aspectos que son da súa responsabilidade directa. Por iso temos que xerar progresivamente as condicións para incorporalos tanto nos órganos de decisión como nos proxectos, para que non participen só en accións esporádicas senón de forma permanente, e teñan protagonismo e oportunidade de participar nas decisións. toma de decisións.

Como indicador de transparencia, tanto a Plataforma como as entidades que a integran publican os mecanismos e procesos internos que temos para promover a participación social da infancia e a mocidade.

6. Principio de equidade

Promovemos e respectamos a diversidade, procurando actuar de forma non discriminatoria en todas as nosas actuacións. Para iso, todas as entidades deben ter as súas propias políticas que fomenten a diversidade, a equidade, a igualdade de trato e a non discriminación.

7. Principio de transparencia

Comprometémonos a ser entidades honestas e a rendir contas ante os nosos grupos de interese e ante a opinión pública en xeral, así como someternos á avaliación interna e externa e ao debate público sobre as nosas actividades e recursos.

Cumprimos os requisitos establecidos pola lexislación en materia de rendición de contas e contabilidade financeira. Polo menos unha vez ao ano presentaremos unha memoria das actividades que realizamos e dos resultados obtidos.

8. Principios de colaboración e compromiso

As nosas entidades comprométense a colaborar, na medida das súas posibilidades, con outras organizacións, empresas e administracións sempre que as iniciativas estean dirixidas a mellorar as condicións da infancia e a adolescencia e facilitar o cumprimento dos Dereitos da Infancia.

En particular, as entidades da Plataforma Infantil comprométense a colaborar entre elas e coa propia Plataforma para acadar estes obxectivos.

Os tipos de colaboracións posibles son diversos: desde achegar datos para estudos e investigacións e apoiar a difusión de campañas ou noticias ata compartir espazos e materiais.
Ademais, formar parte da Plataforma da Infancia e, polo tanto, aceptar este Código Ético, supón comprometerse a participar en espazos de encontro, debate e toma de decisións.

3. Relación cos grupos de interese

A Plataforma Infantil e as entidades socias complementan as nosas actuacións coas demandas e expectativas dos nosos grupos de interese.

1. Coa infancia e adolescencia

Os nenos e adolescentes son a nosa razón de ser. Por iso, todas as nosas entidades deben referirse e identificar expresamente á infancia como sector de atención preferente tanto nas comparecencias públicas como nos documentos básicos institucionais e laborais. No caso de organizacións que traballen adicionalmente con outros colectivos, deberase garantir a existencia dunha metodoloxía e obxectivos específicos de traballo coa infancia e a adolescencia.

Sempre veremos por preservar e potenciar o papel da infancia e a adolescencia como suxeitos activos de dereitos, potenciando a súa autonomía e evitando manifestar actitudes proteccionistas ou que se lles presente exclusivamente como un “proxecto de futuro”. As actuacións a realizar para cumprir con este principio son diversas, que van dende a intervención directa dirixida a aumentar o seu benestar e atender as súas necesidades, ata un traballo máis centrado na sensibilización e seguimento de políticas activas pero, en todos os casos, a actuación proposta sempre debe centrarse en facer realidade o seu dereito a participar e ser escoitados, reservándolles un papel esencial en todas as nosas accións.

Como entidades que garanten a protección e defensa dos seus dereitos, debemos ter especial coidado á hora de salvagardar a confidencialidade de todos os datos relativos ás persoas coas que interactúa así como de preservar a súa privacidade respecto ao uso da súa imaxe, non só en relación a aqueles nenos e nenas que participan habitualmente nos nosos programas, pero tamén aqueles cos que a comunicación e a colaboración é máis esporádica.

2. Con profesionais remunerados e voluntarios

Promoveremos a integración e complementariedade entre o persoal contratado e o voluntario, fomentando a participación de ambos na vida cotiá da organización, respectando os distintos roles institucionais que as peculiaridades que cada organización considere oportunas.

Impulsaremos a formación e formación interna para que todas as persoas que traballan e colaboran nas nosas organizacións poidan desenvolver as súas funcións de forma óptima, sendo recoñecidos e brindando oportunidades de desenvolvemento persoal e profesional.

Promoveremos a conciliación da vida persoal, familiar e profesional e outras medidas que beneficien tamén aos nosos equipos e ás súas contornas familiares.

Nos aspectos relacionados co persoal voluntario respectaremos o Código Ético das Organizacións de Voluntariado do PVE.

3. Con entidades sociais

Para cumprir cos nosos obxectivos, as nosas entidades socias deben compaxinar o seu traballo con accións concertadas e coordinadas con outras. O principio básico que enmarca estas relacións é buscar o xeito máis eficaz e eficiente para acadar os obxectivos previstos, procurando o maior impacto posible a través da colaboración, evitando a duplicación de tarefas e iniciativas e a competitividade.

A Plataforma da Infancia buscará sempre actuar de forma complementaria con respecto ás súas entidades integrantes, promovendo a colaboración, a boa comunicación e o intercambio entre elas, así como ofrecendo servizos que lles permitan mellorar o seu traballo.

As entidades integrantes da Plataforma da Infancia comprométense a evitar criticar ou denunciar a outras organizacións sen ter recorrido plenamente os mecanismos internos da Plataforma, sen explicar a quen vai dirixida a crítica, por que motivos e sen ter verificado a información que fundamenta. Ao mesmo tempo, fomentarase a análise crítica construtiva e responsable, suscitando abertamente as dúbidas que poidan xurdir sobre o noso traballo e as formas de abordalo.

4. Con outras organizacións e redes

Xunto ao compromiso adquirido coa infancia, as nosas entidades socias asumen un papel na construción dun tecido asociativo sólido e responsable. Por iso, as organizacións infantís deben apostar polo traballo en rede, apostando pola pertenza a diversos espazos relacionados cos nosos principios e metodoloxía de traballo. En xeral, estas relacións deben rexerse polo respecto mutuo, a confianza, o diálogo e a comunicación permanente.

5. Coa sociedade

As entidades socias consideramos que temos unha dobre responsabilidade na nosa relación coa sociedade: por unha banda, formamos parte da rede social e, en consecuencia, facilitamos canles de participación e intercambio coa base social, máis aló da relación doante-receptor; e por outra, temos presente a responsabilidade de incidir na mesma sociedade da que formamos parte, favorecendo actitudes máis responsables cara á infancia pola necesaria implicación de toda a sociedade na realización dos dereitos da infancia. Isto implica prestar especial atención ás tarefas de sensibilización, comunicación e educación social.

Para desenvolver calquera destes dous ámbitos é fundamental contar cunha base social o máis ampla e representativa posible, máis alá das necesidades inmediatas de financiamento, así como ofrecer, tanto á base directa como ao conxunto da sociedade, veraz información e precisa sobre o traballo que se realiza, actuando coa máxima transparencia e exercendo unha responsabilidade responsable e permanente.

6. Coas Administracións Públicas

As entidades integrantes da Plataforma da Infancia recoñecen a responsabilidade esencial que a CDN lle atribúe ao Estado, e neste sentido compartimos unha visión común do papel ineludible dunha política pública que promova e faga efectivos os dereitos recollidos na CDN. No exercicio desta responsabilidade, as Administracións Públicas poden e deben contar coa colaboración de distintos sectores da sociedade, incluídas as propias organizacións de infancia. Asumimos unha serie de tarefas dende o punto de vista da corresponsabilidade, da complementariedade e da transparencia pero nunca de substitución da Administración nas súas funcións do principal papel e responsabilidade vinculante na promoción e defensa dos dereitos da infancia. Desde esta perspectiva, as nosas relacións coa Administración Pública pódense contemplar, segundo a natureza de cada organización, desde diferentes enfoques que inclúen:

● Colaboración na execución de proxectos e programas de atención á infancia, sensibilización ou educación para a cidadanía.
● A participación das organizacións na formulación de políticas públicas, estratexias e plans de acción.
● O seguimento e análise das políticas e prácticas das distintas administracións e a denuncia das actuacións que atentan contra os dereitos da infancia.

En todo caso, as nosas organizacións velarán por manter a máxima autonomía ante calquera instancia gobernamental, tanto no aspecto económico (fomentando, por exemplo, a diversificación de fontes de financiamento) como no político ou institucional.

A claridade, o respecto mutuo e a transparencia deben ser principios básicos que rexen a relación coas Administracións Públicas, procurando que a nosa idiosincrasia como organizacións sociais se manteña en todo momento, con natureza e dinámica de funcionamento propias.

7. Con empresas e provedores

A Plataforma Infantil e as súas entidades adheridas non teñen ánimo de lucro. Os beneficios que poida xerar a actividade de cada organización deberán destinarse ao cumprimento dos seus fins.

As nosas entidades socias manteñen diversas relacións co sector empresarial, como axentes sociais, como doadores de fondos e como provedores habituais de bens e servizos. Estas relacións poden variar desde intercambios comerciais ocasionais ata acadar un nivel de alianza estratéxica cunha alta implicación institucional. A relación con todas as empresas rexerase, en todo momento, pola transparencia e a rendición de contas, pero sobre todo pola condición de que practiquen e defendan o bo trato á infancia.

O trato con provedores e empresas rexerase polo principio de xustiza e equidade no trato, evitando calquera forma de favoritismo ou tráfico de influencias.

Así, farase un especial esforzo para traballar preferentemente con empresas que contribúan a fortalecer a nosa reputación, que teñan recoñecidas políticas de responsabilidade social, especialmente en relación ao impacto da súa actividade na infancia, que transmitan valores e desenvolvan prácticas compatibles. coas que defendemos na Plataforma da Infancia e todas aquelas que fabrican, producen ou comercializan produtos e servizos destinados a mellorar a vida das persoas, especialmente das nenas e dos nenos.

Pola contra, denegaremos a colaboración con empresas que promovan valores contrarios ao respecto e promoción dos dereitos da infancia, e en particular, con aquelas vinculadas a sectores especialmente lesivos para este colectivo. As entidades deberán contar con criterios e procedementos que regulen esta relación.

8. Con doadores e particulares

O noso compromiso como Plataforma da Infancia e como entidades socias con doadores e colaboradores esténdese a:

● Informalos correctamente sobre as causas polas que solicitamos a súa colaboración, sen recorrer á publicidade enganosa.
● Respectar a súa vontade en canto ao destino final dos fondos que nos facilite, informando sempre de forma transparente, especialmente cando non sexa posible por razóns obxectivas e razoables.
● Manter información accesible sobre políticas, prácticas, financiamento e todos aqueles aspectos relacionados coa transparencia e o bo goberno na xestión institucional.
● Manter a confidencialidade no uso da súa información persoal, cumprindo escrupulosamente a lexislación vixente.
● Realizar o maior esforzo para dar resposta ás súas peticións e inquedanzas, así como favorecer espazos de comunicación e expresión da súa opinión e propostas de mellora.

4. Recadación de fondos

Na Plataforma da Infancia entendemos a captación de fondos non só como un medio de financiamento, senón como un concepto vinculado á promoción de valores e corresponsable na protección e promoción dos dereitos da infancia. Polo tanto, a captación de fondos debe realizarse de acordo cos seguintes principios:

● Coherencia: as campañas e accións de captación de fondos son coherentes coa misión e os obxectivos das nosas organizacións. Primaranse os dereitos e a dignidade das persoas, e especialmente das nenas e dos nenos, sobre os intereses persoais, profesionais ou organizativos.
● Legalidade: Respecto pola lexislación vixente e as actuacións en consonancia cos principios establecidos nos códigos éticos e deontolóxicos que afectan a cada subsector no que intervén (Código de Conduta de Captación de Fondos, Código de Conduta da CONGDE, Código Ético das Organizacións de Voluntariado, etc.). .)
● Integridade: non aceptaremos doazóns de persoas, empresas ou organizacións se entran en conflito cos propósitos e valores.
● Transparencia. Cumprimento da obriga de realizar auditorías externas independentes, de facilitar información precisa e veraz sobre o destino dos fondos, mediante informes anuais ou outros apoios, e garantía de rendición de contas aos doadores. O cumprimento deste principio reforzará a confianza da cidadanía no sector.
● Confidencialidade. Garántese a protección dos datos persoais dos doadores, de acordo coa lexislación vixente.

5. Comunicación e uso de imaxes

O fundamento básico e o elemento articulador das pautas comunicativas son o discurso e as mensaxes sobre a realidade das nenas, nenos e adolescentes. Reforzar a imaxe corporativa das organizacións é unha forma máis de dar a coñecer o seu traballo, pero nunca permitiremos que a comunicación beneficie máis á marca que ás nenas e nenos.

Elaboraremos da forma máis participativa posible as mensaxes coas que se transmite a realidade da infancia e a adolescencia, e en xeral calquera acto de comunicación, respectando a súa dignidade e identidade. Tamén nos aseguraremos de explicar nas nosas intervencións as causas das inxustizas ás que se faga alusión.

Nas nosas mensaxes un obxectivo fundamental será non só sensibilizar e educar, senón tamén promover a participación activa das persoas, consideradas non só receptoras de información, senón axentes activos de comunicación. Por iso, tentaremos incluír nestas mensaxes, ademais das causas, ideas e propostas para mellorar a situación exposta.

Sempre distinguiremos, de forma clara e explícita, en beneficio da transparencia, entre as mensaxes publicitarias dirixidas á captación de fondos, e os recursos e mensaxes dirixidas á educación, formación e sensibilización dos Dereitos do Neno.

É conveniente asumir que os anuncios que veñen das organizacións non só comunican, senón que tamén educan. A publicidade nos medios sería, de feito, o elemento educativo que chega a maior número de persoas.

É útil usar regras básicas como as seguintes:

● Dar prioridade á información positiva que presente o potencial humano da infancia e a adolescencia e evite a presentación sistemática dunha imaxe negativa.
● Evitar simplificar mensaxes e discursos e presentacións maniqueas. As grandes xeneralizacións agochan a diversidade de situacións nas que viven nenas, nenos e adolescentes.
● Primar os testemuños directos de persoas ou colectivos interesados ​​sobre as interpretacións das súas opinións ou declaracións.
● Evitar a mezquindade e o patetismo, así como os excesivos atractivos emocionais que buscan reaccións inmediatas, pero corren o risco de obstaculizar a conciencia informada e racional.
● Fuxir tanto das imaxes catastróficas como idílicas, así como das que destaquen algún tipo de discriminación.

6. Aplicación e seguimento do cumprimento do Código

Adhesión

Este Código Ético deberá ser asinado formalmente por todas e cada unha das nosas organizacións socias, a través dos seus órganos competentes, e deberá comunicarllo no prazo dun ano desde a súa aprobación na Asemblea Xeral da Plataforma Infantil.
Todas aquelas organizacións que soliciten a súa entrada na Plataforma da Infancia tras a aprobación deste Código Ético deberán asinalo previamente.
Calquera outra organización que non pertenza á Plataforma da Infancia poderá adherirse a este Código Ético, someténdose á comisión que vele polo seu cumprimento nos termos establecidos no punto seguinte.

Cumprimento

Todas as organizacións que asinen este Código Ético adquiren o compromiso de cumprilo. Para garantir este compromiso crearase unha Comisión de Seguimento do Código Ético.

Esta comisión está formada por un mínimo de cinco persoas e un máximo de nove. Un membro da xunta directiva da Plataforma Infantil será de oficio da comisión, mentres que a elección do resto dos compoñentes farase por votación da Asemblea.

Estes membros terán que coñecer este código e acordar actuar na comisión de acordo co seu contido.

Estes membros non poderán formar parte dos órganos de goberno dunha entidade membro. Garantirase o equilibrio da representación de xénero. Terá prioridade a presenza dun experto en ética e outro en medios de comunicación. Garantirá que polo menos un dos membros da comisión teña entre 18 e 25 anos.

As candidaturas terán que presentarse co aval dun mínimo de catro entidades socias e, para ser elixidas, terán que contar polo menos con dous terzos dos votos das persoas asistentes á Asemblea.

As súas funcións serán:

● Asegurar o cumprimento do código entre as organizacións asinantes.
● Interpretar o código e asesorar ás organizacións sobre a súa aplicación.
● Recoller denuncias ou denuncias que incumpran o establecido no código.
● Elaborar recomendacións e propostas de traballo que serán remitidas aos órganos de goberno da Plataforma da Infancia.
● Estimular, facilitar e promover grupos de seguimento, actualización, estudo e aplicación do código a todos os niveis das organizacións.

A comisión poderá actuar por propia iniciativa, a petición da Xunta Directiva ou de calquera entidade socia que presente unha reclamación específica ao respecto.

A comisión informará periodicamente á Asemblea das súas actividades.

A comisión poderá propoñer sancións ou actuacións concretas (entre elas a expulsión da Plataforma Infantil), que deberán ser remitidas á Xunta para que este decida sobre este feito. De ser o caso, e de acordo co establecido nos Estatutos da Plataforma Infantil, a Xunta elevará a súa proposta de resolución á Asemblea.

Dentro da Plataforma da Infancia estableceranse os marcos estatutarios e as normas de réxime interno que posibiliten o cumprimento deste código, ademais de fixar, no seu caso, as medidas sancionadoras para as entidades adheridas e aquelas outras que se adhiran.

Difusión

A difusión do código é o principal instrumento para:

a) Velar por que o máximo número de persoas coñeza os valores e o compromiso da Plataforma da Infancia e das súas entidades integrantes.

b) Garantir e promover os principios de coherencia, transparencia, participación, democracia e austeridade na actividade cotiá das organizacións.

c) Informar á sociedade dos criterios de actuación acordados.
Polo tanto, o Código Ético debe ser coñecido por:
● Entidades que aspiren a sumarse á Plataforma da Infancia.
● Administracións públicas, institucións e forzas políticas e sociais que colaboran coas entidades adheridas e a Plataforma da Infancia.
● Outros mecanismos de coordinación entre organizacións (nacionais, estatais e internacionais).
● Os medios de comunicación.
● Os axentes sociais, empresas e entidades privadas que colaboran coas organizacións.
● Opinión pública e sociedade en xeral. Correspóndelle á xunta directiva da Plataforma Infantil e á Comisión de Seguimento promover a maior difusión do Código Ético entre administracións, axentes sociais, medios de comunicación e sociedade en xeral. As entidades socias comprométense a difundila entre os seus socios/as e colaboradores/colaboradores, así como as distintas entidades coas que estean aliadas.